INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PRO ZÁKAZNÍKY

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „nařízení“)

1. Kdo bude zpracovávat Vaše osobní údaje (tj. kdo je správcem osobních údajů)?

-O.K. Trans Holding s.r.o., IČO:06265456, se sídlem Hlavní 182, Chýně, PSČ: 253 03, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 279097 a všechny společnosti, které jsou členem skupiny:

-O.K. Trans Praha spol. s r.o., IČO: 00473251, se sídlem Hlavní 182, Chýně, PSČ: 253 03, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 30

-O.K. Trans Service, s.r.o., IČO: 06697631, se sídlem Hlavní 182, Chýně, PSČ: 253 03, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 287320

-O.K. Trans Logistics, s.r.o., IČO: 06697640, se sídlem Hlavní 182, Chýně, PSČ: 253 03, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 287321

-O.K. Trans Property, s.r.o., IČO: 06697623, se sídlem Hlavní 182, Chýně, PSČ: 253 03, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 287319

-O.K. SPV, s.r.o., IČO: 06551777, se sídlem Hlavní 182, Chýně, PSČ: 253 03, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 283993

-O.K. Trans Terrassa, S.L.U., VAT: ESB66120163, se sídlem Avenida Santa Eulalia 288, Terrassa, PSČ: 08223, Španělsko

-RODOS V+J Teodoridis, s.r.o., IČ: 27504107, DIČ: CZ27504107, Lipnice 143, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, společnost zapsána u KS Hradec Králové, oddíl C,vložka 22879

-Vizocargo s.r.o., IČ: 26966395 | DIČ: CZ26966395, Lutonina 11, CZ-763 12 Lutonina, Česká Republika

dále jen též „správce“; zástupcem správce osobních údajů je Zdeněk Zderadička, e-mail: gdpr@oktrans.cz, telefonní spojení: +420 311 608 220

2. Jaké osobní údaje o Vás budou zpracovávány?

-identifikační a fakturační údaje (např. jméno, příjmení, IČO, DIČ), kontaktní údaje (např. adresa bydliště nebo sídla, telefonní spojení, identifikátory pro elektronickou komunikaci), údaje o bankovním spojení (např. číslo účtu) a o využitých přepravních a jiných službách, včetně shora uvedených údajů o Vašem (obchodním) zástupci či pověřeném zaměstnanci nebo jiné kontaktní osobě

3. Pro jaké účely budou Vaše osobní údaje zpracovávány i bez Vašeho souhlasu?

-a) pro plnění povinností správce vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem (např. smlouva o přepravě, smlouva o zprostředkování přepravy)

-b) pro plnění povinností správce podle platných právních předpisů především v souvislosti s jeho činnostmi, např. v oblasti ochrany spotřebitele, odpovědnosti za vady či plnění účetních, daňových či celních povinností, včetně povinností souvisejících s prováděním kontroly ze strany příslušných orgánů

-c) pro výkon práv a oprávněných zájmů správce, mj. při uplatňování jeho práv a vymáhání nároků vůči Vám

4. Co je právním základem zpracování Vašich osobních údajů?

-právo správce zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely (viz 3. otázka) i bez Vámi uděleného souhlasu vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) nařízení

5. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

-Vaše osobní údaje budou zpracovány po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a po jeho ukončení po dobu trvání promlčecích lhůt a lhůt určených pro archivaci podle právních předpisů, a to nejdéle však po dobu pěti let od konce účetního období, v němž došlo k zániku posledního smluvního vztahu, nestanoví-li právní předpis dobu delší a nebude-li po uplynutí této doby trvat některý z účelů, pro který lze osobní údaje i nadále zpracovávat (např. probíhající soudní či exekuční řízení)

-po uplynutí shora uvedených lhůt budou Vaše osobní údaje nevratně smazány či zničeny

6. Kdo bude nebo může být příjemcem Vašich osobních údajů?

-orgány veřejné moci, daňoví poradci, účetní, auditoři, advokáti, soudy a jiné příslušné kontrolní a finanční orgány, poskytovatelé poštovních služeb či přepravci, společnosti v rámci holdingu „O.K. Trans“ a v případě přepravy mezinárodní též tuzemské i zahraniční celní orgány; s Vaším souhlasem pak i jiné osoby; Vaše osobní údaje mohou být z důvodu splnění smluvních nebo zákonných povinností předány též příjemcům v zahraničí, a to pouze za podmínek stanovených v článku 44 a násl. nařízení, bude-li zajištěny dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů)

7. Z jakých zdrojů jsou nebo budou získávány zpracovávané osobní údaje a jak je prováděna jejich aktualizace?

-osobní údaje jsou nebo budou získávány zejména od Vás a Vašich (obchodních) zástupců či jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů a rejstříků a též z listin a komunikace předložené či doručené správci

-aktualizace Vašich osobních údajů bude probíhat zejména na základě informací obdržených od Vás či Vašich (obchodních) zástupců nebo jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů a rejstříků

8. Jaká základní práva máte v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a jakým způsobem je můžete vykonávat?

-máte právo na zpracovávání osobních údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem, pro legitimní účely, v přiměřeném nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu, přičemž údaje musejí být zabezpečeny proti neoprávněnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození, což je zajištěno zejména jejich mechanickým i elektronickým zabezpečením (včetně šifrování při jejich přenosu) a příslušnými opatřeními a postupy, které jsou zavedeny, včetně pravidelného proškolování osob, které mají k Vašim osobním údajům přístup

-máte právo na bezplatný přístup k Vašim osobním údajům a na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (za poskytnutí další kopie nebo dalšího potvrzení Vám bude účtován administrativní poplatek ve výši 50,-Kč (bez DPH) za každou jednu stranu kopie formátu A4 a ve výši 200,-Kč (bez DPH) za každé další vystavené potvrzení)

-máte právo na doplnění chybějících údajů a na opravu nepřesných osobních údajů

-máte právo na výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro výše uvedené účely (viz 3. otázka); vznesete-li námitky proti jejich zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro jejich zpracování; byly-li osobní údaje zpracovány protiprávně; nebo stanoví-li tak právo Evropské unie nebo jejího členského státu; právo na výmaz Vám však nepřísluší, je-li zpracování osobních údajů nezbytné mj. pro splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, pro účely archivace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

-máte právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. údaje budou správcem pouze uloženy a zpracovávány budou pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby), a to pokud budete popírat jejich přesnost; bude-li jejich zpracování protiprávní a budete odmítat jejich výmaz; bude-li správce údaje potřebovat nadále pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo pokud vznesete námitku proti jejich zpracování

-máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz)

-máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. hodnocení osobních aspektů vztahujících se k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se Vašeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, Vašich osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování či místa, kde se nacházíte nebo pohybujete); ledaže je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem; je povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu; nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu (tímto způsobem nejsou Vaše osobní údaje v současné době správcem zpracovávány)

-svá práva (na přístup k osobním údajům a potvrzení o nich, na jejich doplnění, opravu či výmaz nebo na omezení zpracování) můžete uplatnit osobně nebo prostřednictvím emailu zaslaného na adresu: gdpr@oktrans.cz, přičemž Vaše podněty budou vyřízeny ve stanovených lhůtách (zpravidla do jednoho měsíce)

Dle čl. 21 nařízení máte PRÁVO kdykoli vznést NÁMITKU proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce a pro účely tzv. přímého marketingu.

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PRO SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBY A DODAVATELE

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „nařízení“)

1. Kdo bude zpracovávat Vaše osobní údaje (tj. kdo je správcem osobních údajů)?

-O.K. Trans Holding s.r.o., IČO:06265456, se sídlem Hlavní 182, Chýně, PSČ: 253 03, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 279097 a všechny společnosti, které jsou členem skupiny:

-O.K. Trans Praha spol. s r.o., IČO: 00473251, se sídlem Hlavní 182, Chýně, PSČ: 253 03, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 30

-O.K. Trans Service, s.r.o., IČO: 06697631, se sídlem Hlavní 182, Chýně, PSČ: 253 03, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 287320

-O.K. Trans Logistics, s.r.o., IČO: 06697640, se sídlem Hlavní 182, Chýně, PSČ: 253 03, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 287321

-O.K. Trans Property, s.r.o., IČO: 06697623, se sídlem Hlavní 182, Chýně, PSČ: 253 03, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 287319

-O.K. SPV, s.r.o., IČO: 06551777, se sídlem Hlavní 182, Chýně, PSČ: 253 03, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 283993

-O.K. Trans Terrassa, S.L.U., VAT: ESB66120163, se sídlem Avenida Santa Eulalia 288, Terrassa, PSČ: 08223, Španělsko

-ŠIMON & KOLMAN s.r.o., IČO: 27410897, se sídlem Poděbradova 1751, Lysá nad Labem PSČ: 289 22, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 111397

dále jen též „správce“; zástupcem správce osobních údajů je Zdeněk Zderadička, e-mail: gdpr@oktrans.cz, telefonní spojení: +420 311 608 220

2. Jaké osobní údaje o Vás budou zpracovávány?

-identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO a DIČ, obrazový záznam), kontaktní údaje (např. adresa bydliště nebo sídla, telefonní spojení, identifikátory pro elektronickou komunikaci), údaje o bankovních účtech, o uzavřených smlouvách a využitých či poskytnutých službách nebo odebraném/dodaném zboží, pohybu v areálu správce údajů a dále o soudních, exekučních, insolvenčních, správních, popř. trestních řízeních, včetně spisové značky věci

3. Pro jaké účely budou Vaše osobní údaje zpracovávány i bez Vašeho souhlasu?

-a) pro plnění povinností správce údajů vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a obchodníkem (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o zprostředkování, smlouva o dodání zboží či služeb, smlouva o přepravě či o výkonu funkce nebo zajištění jiných činností pro správce údajů)

-b) pro plnění povinností správce údajů podle platných právních předpisů především v souvislosti s jeho činnostmi, např. v oblasti ochrany spotřebitele, odpovědnosti za vady či plnění účetních, daňových či celních povinností, včetně povinností souvisejících s prováděním kontroly ze strany příslušných orgánů

-c) pro výkon práv a oprávněných zájmů správce údajů, mj. při uplatňování jeho práv a vymáhání nároků vůči Vám, a to včetně vymáhání závazků ze smluv uzavřených s Vámi, jakož i z uznání dluhu či směnek

4. Co je právním základem zpracování Vašich osobních údajů?

-právo správce údajů zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely (viz 3. otázka) i bez Vámi uděleného souhlasu vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) nařízení

5. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

-Vaše osobní údaje budou zpracovány po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a správcem údajů a po jeho ukončení po dobu trvání promlčecích lhůt a lhůt určených pro archivaci podle právních předpisů, a to nejdéle však po dobu pěti let od konce účetního období, v němž došlo k zániku posledního smluvního vztahu, nestanoví-li právní předpis dobu delší a nebude-li po uplynutí této doby trvat některý z účelů, pro který lze osobní údaje i nadále zpracovávat (např. probíhající soudní či exekuční řízení)

-po uplynutí shora uvedených lhůt budou Vaše osobní údaje nevratně smazány či zničeny

6. Kdo bude nebo může být příjemcem Vašich osobních údajů?

-orgány veřejné moci, daňoví poradci, účetní, auditoři, advokáti, soudy a jiné příslušné kontrolní a finanční orgány, společnosti v rámci holdingu „O.K. Trans“; v případě přepravy zboží též poskytovatelé poštovních služeb či přepravci a v případě přepravy mezinárodní též celní orgány; s Vaším souhlasem pak i jiné osoby; Vaše osobní údaje nebudou předávány příjemcům v zahraničí ani v rámci mezinárodních organizací

7. Z jakých zdrojů jsou nebo budou získávány zpracovávané osobní údaje a jak je prováděna jejich aktualizace?

-osobní údaje jsou nebo budou získávány zejména od Vás a Vašich (obchodních) zástupců či jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů a rejstříků a též z listin a komunikace předložené či doručené správci údajů

-aktualizace Vašich osobních údajů bude probíhat zejména na základě informací obdržených od Vás či Vašich (obchodních) zástupců nebo jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů a rejstříků

8. Jaká základní práva máte v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a jakým způsobem je můžete vykonávat?

-máte právo na zpracovávání osobních údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem, pro legitimní účely, v přiměřeném nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu, přičemž údaje musejí být zabezpečeny proti neoprávněnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození, což je zajištěno zejména jejich mechanickým i elektronickým zabezpečením (včetně šifrování při jejich přenosu) a příslušnými opatřeními a postupy, které jsou zavedeny, včetně pravidelného proškolování osob, které mají k Vašim osobním údajům přístup

-máte právo na bezplatný přístup k Vašim osobním údajům a na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (za poskytnutí další kopie nebo dalšího potvrzení Vám bude účtován administrativní poplatek ve výši 50,-Kč (bez DPH) za každou jednu stranu kopie formátu A4 a ve výši 200,-Kč (bez DPH) za každé další vystavené potvrzení)

-máte právo na doplnění chybějících údajů a na opravu nepřesných osobních údajů

-máte právo na výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro výše uvedené účely (viz 3. otázka); vznesete-li námitky proti jejich zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro jejich zpracování; byly-li osobní údaje zpracovány protiprávně; nebo stanoví-li tak právo Evropské unie nebo jejího členského státu; právo na výmaz Vám však nepřísluší, je-li zpracování osobních údajů nezbytné mj. pro splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, pro účely archivace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

-máte právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. údaje budou správcem údajů pouze uloženy a zpracovávány budou pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby), a to pokud budete popírat jejich přesnost; bude-li jejich zpracování protiprávní a budete odmítat jejich výmaz; bude-li správce údajů údaje potřebovat nadále pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo pokud vznesete námitku proti jejich zpracování

-máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz)

-máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. hodnocení osobních aspektů vztahujících se k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se Vašeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, Vašich osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování či místa, kde se nacházíte nebo pohybujete); ledaže je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem údajů; je povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu; nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu (tímto způsobem nejsou Vaše osobní údaje v současné době správcem údajů zpracovávány)

-svá práva (na přístup k osobním údajům a potvrzení o nich, na jejich doplnění, opravu či výmaz nebo na omezení zpracování) můžete uplatnit osobně nebo prostřednictvím emailu zaslaného na adresu: gdpr@oktrans.cz, přičemž Vaše podněty budou vyřízeny ve stanovených lhůtách (zpravidla do jednoho měsíce)

Dle čl. 21 nařízení máte PRÁVO kdykoli vznést NÁMITKU proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce údajů a pro účely tzv. přímého marketingu.